Zatrudnienie pracownika

Jak zatrudnić pracownika ?

W prawie każdej firmie zdarza się moment kiedy konieczne jest zatrudnienie nowego pracownika.

Oto poradnik w którym opiszemy krok po kroku, jakie czynności należy dokonać przy powierzaniu pracy przyjmowanej osobie.

Informacje o kandydacie

Przyszły pracodawca musi sprostać nie lada wyzwaniu. Muszą wybrać odpowiednią osobę, która będzie pasowała do danego stanowiska i posiadała odpowiednie kompetencje. W procesie rekrutacji pracodawca gromadzi i przetwarza wiele informacji o kandydatach. Są one niezbędne do oceny i wyboru osoby.

Jednak z powodu przepisów pracodawcy nie o wszystko wolno zapytać przyszłego pracownika. Zgodnie art. 221 kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania takich danych osobowych:

 • imię (imiona) i nazwisko
 • imiona rodziców
 • datę urodzenia
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
 • wykształcenie
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia

pracownicy

Ponadto pracodawca ma prawo żądać udokumentowania ww. danych (np. dowodem osobistym, dyplomem ukończenia szkoły). Rzeczy o które nie wolno pytać osobę ubiegającą się o prace to m.in. sytacja rodzinna, pochodzenie, wyznawana religia, przekonania polityczne.

Dokumenty, których może zażądać pracodawca od kandydata do pracy:

 • kwestionariusz osobowy wypełniony przez kandydata oraz niezbędną liczbę fotografii,
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum - wtedy gdy osoba ubiegająca się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,
 • orzeczenie lekarskie potwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 • inne dokument, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

Badania lekarskie


Wstępnym badaniom lekarskim powinien poddać się każdy, kto jest przyjmowany do pracy. Potwierdzają one brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Na takie badania pracodawca wdaje skierowanie i pokrywa koszt.

Ważne jest to, że pracodawca nie powinien pozwolą pracować pracownikowi bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Rodzaje umów o pracę:

 • Umowa na okres próbny
 • Umowa na czas wykonywania określonej pracy
 • Umowa na czas określony
 • Umowa na zastępstwo
 • Umowa na czas nieokreślony
 • Umowa na okres próbny
Kandydat ubiegający się o zatrudnienie może dodatkowo dostarczyć dokumenty potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia.

Informacje o umowach

Umowa na okres próbny może poprzedzać każdą z pozostałych umów o pracę. Może być zawarta na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i tylko raz z okreslonym pracodawcom. Umowa na okres próbny jest często spotykana jest w praktyce. Dzięki niej można sprawdzić umiejętności pracownika nie wiążąc się na dłużej. Po pozytywnie zaliczonym okresie próbnym pracowników zatrudnia się w oparciu o pozostałe formy umów o pracę.

Umowa na czas wykonywania określonej pracy ma charakter terminowy, zawierana jest na czas wykonania określonego zadania. Stosowana jest zazwyczaj wtedy kiedy ciężko jednoznacznie wyznaczyć czas, w którym pracownik będzie wykonywał na rzecz pracodawcy umówioną pracę. W związku z tym zakończenie obowiązywania takiej umowy uzależnia się od zakończenia przez pracownika powierzonej mu pracy. Spotykana m.in. w pracach sezonowych i dorywczych. Umowa na czas określony ma z góry określony termin, w jakim umowa ta będzie wiązać strony. W dniu do którego została zawarta ulega ona rozwiązaniu.

Od 1 maja 2004 roku ilość umów na czas określony zawieranych z tym samym pracownikiem na następujące po sobie okresy jest ściśle określona. Zgodnie z art. 251 kodeksu pracy. Należy zaznaczyć, iż wszelkie aneksy i zmiany tego typu umów, które wydłużałyby pierwotnie zapisany czas obowiązywania umowy - uważa się za zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony.

Umowa na zastępstwo jest rodzajem umowy na czas określony. Zawierana wtedy kiedy istnieje konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

Umowa na czas nieokreślony jest najbardziej pożądana przez pracowników, w odróżnieniu do pracodawców. Tego typu umowa wiąże strony bezterminowo, przez co daje pracownikowi stabilizację zatrudnienia, pracodawcy zaś pozwala na zbudowanie stałych więzów z cenionym pracownikiem.

Szkolenie BHP


Pracodawca musi przeszkolić pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zanim dopusci go do obowiazków. Szkolenie pracownika nie zawsze jest konieczne. Wtedy kiedy podejmuje on pracę na tym samym stanowisku, które zajmował bezpośrednio przed nawiązaniem z tym samym pracodawcą kolejnej umowy nie jest ono wymagane. Szkolenia BHP odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Oczywiste jest to, ze nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Do obowiazków pracodawcy należy zaznajamianie pracowników z przepisami i zasadami BHP dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz wydawanie instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na danych stanowiskach. Pracownik ma obowiązek potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.


pracownik