Jak założyć własną firmę?

Witam!

Oto krótki poradnik, który Ci w tym pomoże

Dla tych, którzy chcą uruchomić swoją firmę stworzyliśmy krótki poradnik, pomagający usprawnić procedurę zakładania indywidualnej działalności gospodarczej.

Tutaj dowiesz się co, gdzie, jak i za ile należy załatwić, by zostać Przedsiębiorcą!


Indywidualna działalność gospodarcza to jedna z najlepszych i najtańszych form prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. UWAGA: od 1 stycznia 2004 roku przedsiębiorcy uzyskali możliwość załatwienia większości spraw związanych z rejestracją firmy w jednym okienku urzędu gminy. Udogodnienie to dotyczy załatwiania formalności opisanych w kroku pierwszym, drugim i czwartym.
kobieta w pracy

4 kroki do własnej firmy:

Krok pierwszy - Urząd gminy Po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą . Jeśli rozpoczynasz prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej zarejestruj się w prowadzonej przez gminy ewidencji działalności gospodarczej.

Krok drugi - Urząd statystyczny Od 1 stycznia 2004 roku osoby fizyczne otwierające indywidualną działalność gospodarczą mogą złożyć formularz o wpis do REGON w okienku urzędu gminy w tym samym momencie, gdy składają wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Urząd gminy pomaga wtedy przedsiębiorcy i nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła wniosek o wpis do REGON do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego mieszka przedsiębiorca. Niezależnie od możliwości złożenia wniosku o REGON w urzędach gmin – wniosek ten można złożyć samemu w urzędzie statystycznym lub jego oddziale właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub wysłać pocztą.

Krok trzeci - Bank Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność jest inna osoba oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej może realizować ten obowiązek za pośrednictwem rachunku w tej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Krok czwarty - Urząd skarbowy Od 1 stycznia 2004 roku podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą zgłosić się po NIP jednocześnie ze złożeniem wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (osoby fizyczne, które posiadają już NIP – składają zgłoszenie aktualizacyjne)

Formy działalności:

 • Indywidualna działalność gospodarcza
 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej na swój rachunek w sposób prosty i tani.

 • Spółka cywilna
 • Umowa zawarta przez co najmniej dwie osoby, w której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu.

 • Spółka jawna
 • Podobna do spółki cywilnej. Jednak nie posiada osobowości prawnej. Bardzo często tworzona przez mało liczbę wspólników darzących się zaufaniem.

 • Spółka partnerska
 • Specyficzna forma służąca wyłącznie do wykonywania wolnych zawodów

 • Spółka komandytowa
 • Współdziałanie jednostek o zróżnicowanym kapitale. Umozliwia wspólnikom dogodne ukształtowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz za prowadzenie jej spraw.

 • Spółka komandytowo - akcyjna
 • Odpowiednia forma dla przedsiębiorców, którzy zamierzają dokapitalizować swoją firmę, a obawiają się wrogiego przejęcia.